Hydrology Ireland

Welcome

This website has been established to act as a focal point for hydrology in Ireland. It is updated on a regular basis to provide access to hydrological data and current information on recently published papers, seminars, conferences and other events. If you have information you would like to share through this site, please contact us.

Bunaíodh an suíomh Gréasáin seo mar phointe fócais don Hidreolaíocht Eireann. Déantar nuashonrú air go rialta sa chaoi go mbeidh teacht ag daoine ar shonraí hidreolaíochta agus eolas reatha ar pháipéir nuafhoilsithe, sheimineáir, chomhdálacha agus ócáodí eile. Má tá eolas agat ar mhaith leat a fheiceaíl ar an suíomh, déan teagmháil linn.